Zásady ochrany osobních údajů

 
I. Základní ustanovení
Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů uvedená v čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a svobodném oběhu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je COCERC (Španělská obchodní komora v České republice) (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou: José Carlos Lozano Olivencia, Kladenská 4, 252 68 Středukluky, email: presidencia@cocerc.cz
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, informace o poloze, síťový identifikátor nebo jeden či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychických ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo osobní údaje, které Správce získal na základě vyřízení Vaší žádosti.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 
III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při absenci objednávek zboží nebo služeb
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; osobní údaje nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) jsou nutné pro uskutečnění objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné k uzavření smlouvy či obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit.
Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 
IV. Doba uchování dat

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb, provádění plateb na základě smlouvy, poskytování služeb správy elektronického obchodu (Shoptet) a dalších služeb souvisejících s provozem elektronického obchodu. poskytování marketingových služeb. účetní firma
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb.

 
VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR. Právo na vymazání osobních údajů v souladu s článkem 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III tohoto dokumentu.
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k ochraně úložišť osobních a papírových údajů, zejména šifrování, hesla.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 
VIII. závěrečná ustanovení

Odesláním objednávkového formuláře z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením souhlasu prostřednictvím online formuláře. Ověřením souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.
Správce má právo tyto podmínky změnit. Nová verze Zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna na vašich webových stránkách a nová verze Zásad ochrany osobních údajů vám bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.